Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 2/2022/2023
Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej
Na podstawie:
art. 125a Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082),
§ 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

§1
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w dniu 18 listopada 2022 r. w związku z utrudnieniem w organizacji zajęć wynikających z przerwy w dostawie energii elektrycznej.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content