Nabór do przedszkola

Nabór do przedszkola

ZAPISZ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY

Informujemy o prowadzeniu naboru dzieci do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na kolejny rok szkolny 2024/2025

I ETAP Naboru trwa od 06 LUTEGO do 23 LUTEGO 2024 r.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli składanie deklaracji przez rodziców, których dziecko UCZĘSZCZA OBECNIE do przedszkola.

II ETAP Naboru trwa od 26 LUTEGO do 22 MARCA 2024 r.

ROZPOCZĘCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – składanie kart „Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez rodziców, których dziecko NIE UCZĘSZCZA jeszcze do przedszkola.

Informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj. urodzonych w przedziale od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

Karta zgłoszenia kandydata do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku nas rok szkolny 2024/2025 – do pobrania

Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025 – do pobrania

Czy przedszkolak dojrzał do nauki w szkole?

O powodzeniu w szkole decyduje rozwój oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki. Dojrzałość szkolna, to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje zarówno rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Przyszły pierwszoklasista powinien nawiązywać kontakty w dużej grupie, posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów, skupić uwagę na zadaniu, współpracować z innymi dziećmi, rozumieć zasady rywalizacji. Powinien kontrolować emocje i panować nad nimi. Im pełniejsza jest dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i umysłowa dziecka, tym większa będzie gwarancja jego powodzenia w nauce. 
O dojrzałości społecznej dziecka świadczy jego stopień samodzielności, zwłaszcza w czynnościach samoobsługowych: samodzielne ubranie się i rozebranie, wiązanie butów, zapinanie guzików, korzystanie z toalety. Dziecko gotowe do szkoły jest obowiązkowe, starannie wykonuje zadania, jest systematyczne. Dziecko dojrzałe emocjonalnie cechuje pewna równowaga psychiczna i umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dziecko dojrzałe emocjonalnie nie wpadnie w panikę, czy histerię z błahego powodu. Dzieci niezrównoważone emocjonalnie z mało istotnych powodów wybuchają, złoszczą się, płaczą albo wycofują się. O gotowości intelektualnej świadczy zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i ludzi, spostrzegawczość, umiejętność myślenia i wypowiadania się. 
O umysłowej dojrzałości dziecka świadczy jego ciekawość świata. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi słuchać innych, skupić się na tym, co mówi lub robi inna osoba. Rozumie polecenia dorosłych, swobodnie wypowiada się w mowie potocznej. Zasób słów powinien pozwolić dziecku porozumiewać się w sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami, najbliższymi kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia. Mowa powinna być poprawna pod względem artykulacyjnym i gramatycznym. Prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w procesie uczenia się czytania i pisania. O rozwoju umysłowym dziecka świadczą też jego rysunki i sposób ich wykonywania. Rysunek dziecka spostrzegawczego będzie bogatszy w szczegóły, bardziej kolorowy. Dziecko gotowe do szkoły potrafi ukończyć pracę, doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie finalizuje prac, przerywa zadania, kaprysi, nie dając się namówić na jej zakończenie. Bardzo ważna jest zdolność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. 
W ocenie czy dziecko jest prawidłowo rozwinięte pod względem fizycznym może Rodzicom pomóc lekarz, który w badaniu oceni jego stan zdrowia. Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go, może w przybliżeniu określić czy dziecko osiągnęło poziom dojrzałości, którego wymaga nauka w szkole.
(Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. wie, komu można podawać takie informacje.
 • umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 • samodzielnie korzysta z toalety.
 • samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy
 • Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
 • Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje,  te obiekty są podobne, a te są inne;
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
 • dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej  sprawnym ruchowo;
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
 • tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem
 • w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 • przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki  oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
 • wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 • używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 • interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; 
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie.
 • wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 • liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 • potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Załącznik Nr 1; D.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl

Skip to content