Przedszkolaki w Gminie Piątek

Gmina Piątek uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Przedszkolaki w Gminie Piątek”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: 11.1.1 Edukacja przedszkolna. 

Projekt realizowany jest od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest: 

  • zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych w okresie VIII.22-VI.23 w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku,
  • rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Piątku w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (712h) dla 160 dzieci (90 dz., 70chł)
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 n-li OWP (12K) objętym wsparciem w projekcie.

Wartość projektu: 571 379,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 485 672,35 zł

W ramach utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego zaplanowano zakup wyposażenia sali w meble, zabawki, sprzęt multimedialny i niezbędne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania mające na celu wsparcie dzieci z Przedszkola w Piątku poprzez organizację zajęć dodatkowych:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie TIK.

Zajęcia TIK mają na celu rozbudzanie zainteresowań dzieci technologią informatyczną
 i przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie cyfrowym. Kontakt dziecka z komputerem czy monitorem interaktywnym odbywać się będzie w formie zabawy, podczas której dzieci ćwiczyć będą pamięć, spostrzegawczość, koordynację ręki, oka, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów, wzbogacą swój zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowania zdań i dłuższych wypowiedzi.

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego.

Zakres zajęć będzie wykraczał poza zajęcia obowiązkowe. Wczesne nauczanie języków to nie tylko zapewnienie lepszego startu w przyszłość ale także ułatwienie późniejszej edukacji co jest korzystne z psychologicznego punktu widzenia. Nauka j. angielskiego przez zabawę stymuluje rozwój poznawczy, uczy akceptacji i tolerancji, otwartości na nowe rzeczy
i zjawiska. Dziecięcy mózg szybko przyswaja nowe wiadomości, dlatego warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka obcego jak najwcześniej. 

  • zajęcia stymulujące  rozwój psychoruchowy–umuzykalniająco-taneczne.

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci, mają za zadanie stymulowanie
i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dzieci oraz respektowanie ich potrzeb. Program zajęć zawiera propozycje działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój,
z uwzględnieniem ich potrzeb i indywidualnych możliwości.

  • zajęcia z robotyki.

W ramach zajęć kodowanie/programowanie dzieci poprzez kreatywną zabawę klockami zostaną wprowadzone w fascynujący świat nauki, technologii, inżynierii i sztuki. Na zajęciach dzieci przyswoją podstawowe założenia kodowania i zrozumieją jego istotę już od samego początku edukacji. Dzieci na takich zajęciach będą miały podwójną radość, ponieważ mogą tworzyć zaawansowane konstrukcje, które dodatkowo rozwijają ich wyobraźnie  i kreatywność. 

  • zajęcia z logopedą (rozsz. obecnego wsparcia).

Celem zajęć logopedycznych będzie usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, rozwijanie procesu nabywania kompetencji językowych, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub trudnościami w nauce.  Głównym celem zajęć będzie pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu

Wsparcie nauczycieli Gminnego Przedszkola w Piątku odbędzie się poprzez realizację następujących szkoleń:
a) Szkolenie z kodowania/programowania
b) Kurs kwalifikacyjny w zakresie integracji sensorycznej
c) Szkolenie: Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela
d) Szkolenie: Wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego w rozwijaniu kompetencji kluczowych
e) Szkolenie: Inspiracje muzyczne, ruchowe i instrumentalne w edukacji małego dziecka
f) Szkolenie: Nowe technologie cyfrowe w edukacji przedszkolnej
g) Kurs: Sensoplastyka w przedszkolu

   

Skip to content