Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Karolina Gromska
Z-ca Przewodniczącej – p. Agnieszka Góralczyk
Sekretarz – p. Angelika Gorąca
Skarbnik – p. Izabela Matusiak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– p. Iwona Rubin-Mikołajczyk
Członek  Komisji Rewizyjnej– p. Katarzyna Sieradzka
Członek  Komisji Rewizyjnej– p. Sylwia Pawłowska

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola oraz regulaminu. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.

a) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

b) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału;

c) w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

d) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

e) kadencja rady rodziców trwa jeden rok;

f) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

g) decyzje Rady rodziców są jawne;

h) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

 i) do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • uchwalenie regulaminu swej dziaáalności;
  • uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola;
  • opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego;
  • opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
  • opiniowanie projektu planu finansowego skáadanego przez dyrektora;
  • przedstawienie swojej opinii o pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

j) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowanie funduszy rady rodziców określa jej regulamin;

k) zebrania rady są protokołowane;

l) w posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki;

ł) do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

Nr konta Rady Rodziców: 18 9029 1023 2003 0303 1746 0001

 

Skip to content