Oferta edukacyjna

Wizja i programy

W naszym przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą wychowania przedszkolnego:

  • „Dobry start przedszkolaka” – Monika Rościszowska-Woźniak
  • „Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska
  • „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody

Program ten precyzuje dokładnie organizacje procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest tak skonstruowany, że umożliwia dostosowywanie go do możliwości i potrzeb dzieci. Ma prostą konstrukcję i jest podzielony na trzy grupy wiekowe, w każdej z nich ułożone są cele, zgodnie z zasada stopniowania trudności.

Grupy wiekowe:

  • Jestem trzylatkiem – będę czterolatkiem
  • Jestem czterolatkiem – będę pięciolatkiem
  • Jestem pięciolatkiem – będę sześciolatkiem

Treści programowe ujęto w bloki tematyczne. Wynikają one z obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Każdy blok to zbiór celów ogólnych i szczegółowych, dających nauczycielowi poczucie uporządkowania i orientację co do możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Przy tworzeniu programu kierowano się zasadami: przejrzystości, łatwości korzystania, konkretności i spójności. Jednocześnie zakres treści programu pozwoli nauczycielowi opracowywać plany pracy wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczej oraz prowadzić działania z dziećmi w taki sposób, aby osiągały one umiejętności dające możliwość dobrego startu w szkole.

Źródło Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda

Program „Nasze Przedszkole” proponuje działania, które dają dziecku możliwość poznania samego siebie, swoich możliwości, relacji z innymi, otoczenia społeczno-przyrodniczego, a przede wszystkim dążenia do samodzielności. Wiek dzieci jest kryterium według którego zostały pogrupowane treści programowe (dzieci młodsze 3-4-latki, dzieci starsze 5-6-latki). Zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, upodobań i tempa pracy zespołu dzieci jak również poszczególnych jednostek. Program uwzględnia również grupę dzieci  o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Punktem wyjściowym programu jest aktywność dziecka w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, co skorelowane jest z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

(źródło: „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej)

„Dobry start przedszkolaka” – przeznaczony jest do realizacji w grupach przedszkolnych, gdzie jest potrzeba i możliwość tworzenia grup różnorodnych. Celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju. W programie uwzględnia się cztery przenikające się dziedziny rozwoju i uczenia się dzieci: wiedzę, umiejętności, dyspozycje i uczucia. Każdy z tych wymiarów wymaga innych umiejętności i działań nauczyciela wobec dzieci.

(źródło: Dobry start przedszkolaka – M. Rościszowska-Woźniak)
Skip to content