Projekt – Szczęśliwe dzieci

Projekt - Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek

Projekt unijny „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek ” realizowany również u nas

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”. Wartość projektu wynosi 293 212,55 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to 244 766,51 zł.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Projekt realizowany JEST w okresie od 1 września 2016 r. do 31sierpnia 2017 r. Obejmie 140 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które uczą się/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w gminie Piątek i 7 nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Piątku, objętych doskonaleniem zawodowym. Do nowej grupy przedszkolnej przyjętych zostanie 30 dzieci z gminy Piątek. W zajęciach dodatkowych udział wezmą wszystkie dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Piątku w roku szkolnym 2016/2017.

Cel główny Projektu to zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat i podniesienie kompetencji 140 dzieci, w tym 45 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz organizowanie zajęć dodatkowych niwelujących deficyty rozwojowe dzieci i rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnej dzieci w okresie od 1.09.2016r.do 31.08.2017r., poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 7 nauczycieli i doposażenia nowej grupy przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

 1. Liczba 30 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
 2. Liczba 140 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 3. Liczba 7 nauczycieli objętych wsparciem w programie;
 4. Liczba 7 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;
 5. Liczba 1 doposażonej sali przedszkolnej;
 6. Liczba 1 doposażonego placu zabaw;
 7. Liczba przeprowadzonych godzin zajęć dodatkowych (indywidualna terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne)

Realizowane zadania to:

 1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Gminnym Przedszkolu w Piątku dodatkowych 30 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Piątek,
 2. Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z terapii pedagogicznej, zajęć z psychologiem, arteterapii, gimnastki korekcyjnej i zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Piątku,
 3. Wyposażenie sali w meble, sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw.
 4. Zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela
 5. Realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Piątku.

Harmonogram – pobierz
Platakt – pobierz

W dniu 7 września 2016 roku w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące szczegółowych kryteriów udziału w projekcie „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek”. Jest to projekt realizowany przez przedszkole w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE przy wsparciu z budżetu państwa, którego głównym celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W związku z tym szczegóły oraz korzyści płynące z projektu zostały przedstawione rodzicom przez Panią Dyrektor Joannę Przybylak oraz Panią Agnieszkę Błaszczyk. W spotkaniu wzięła udział również pozostała część kadry projektu.

Ponadto w zebraniu uczestniczyło 96 rodziców lub prawnych opiekunów dzieci z terenu gminy Piątek w powiecie łęczyckim. Zostali oni zapoznani z procedurami oraz kolejnymi etapami rekrutacji, która będzie trwać od 1.09.2016 do 15.09.2016. Podczas spotkania nadmieniono, iż wsparcie jest skierowane do 140 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy. W tym 30 miejsc spośród ogólnej liczby stanowią nowo utworzone miejsca dla dzieci 3-4 letnich rozpoczynających edukację przedszkolną oraz 45 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym zasady równości płci, niedyskryminacji, oraz z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Na zebraniu zaprezentowano również dokumenty rekrutacyjne dla 30 nowych dzieci (3 – 4 letnich) oraz informacje na temat wypełnienia celem złożenia ich do Biura Projektowego i wzięcia udziału w projekcie. Zachętę dla rodziców z całą pewnością stanowił fakt, iż dzieci biorące udział w projekcie mogą korzystać z pełnej oferty edukacyjnej oraz zajęć dodatkowych takich jak: arteterapia, zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, zajęcia kształtujące kompetencje społeczno- emocjonalne, gimnastyka korekcyjna.

Zgodnie z założeniami projektu „Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek” realizowanego przez Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE oferowane wsparcie ma na celu zarówno zwiększenie kompetencji dzieci poprzez realizację szeregu zajęć dodatkowych, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W miesiącu grudniu odbyły się szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach zadania nr 3:
– Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (w wymiarze 8 godzin) pomogło nauczycielom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie postępowania z dziećmi będącymi w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Uczestniczyło w nim 7 nauczycieli.
– Szkolenie „Arteterapia” – (w wymiarze 26 godzin) posłużyło uzyskaniu przez nauczycieli podstaw teorii i praktyki do prowadzenia zajęć z dziećmi, które przejawiają dysfunkcje w zakresie rozwoju emocjonalnego. Uczestniczki szkolenia nabyły ponadto umiejętności w zakresie uaktywniania i otwarcia się dziecka mającego problemy z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami oraz wskazówki i narzędzia do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi. W szkoleniu brało udział 4 nauczycieli.
– Szkolenie „Wykorzystanie tablicy interaktywnej do pracy z dzieckiem” (w wymiarze 10 godzin), pozwoliło zdobyć wiedzę na temat aplikacji pomocnych w nauczaniu i umiejętności korzystania z nich w trakcie pracy z tablicą interaktywną w przedszkolu, tak, by pomóc dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości. Uczestniczyło w nim 7 nauczycieli.

Szkolenia pozwoliły nauczycielom zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane bezpośrednio w praktyce zawodowej. Realizacja szkoleń przyczyniła się również do jakościowych zmian w funkcjonowaniu przedszkola. Zdobyte kompetencje i kwalifikacje nauczyciele wykorzystują w codziennej pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem we własnych publikacjach. Dzięki temu efekty realizacji projektu mają działanie długofalowe.
Kontynuowana jest również realizacja rozpoczętych wcześniej zajęć dodatkowych dla dzieci. Są one szczególnie wskazane w przypadku dzieci, które przychodzą do przedszkola z różnego rodzaju dysfunkcjami, gdyż pomagają w ich szybkim i skutecznym niwelowaniu. W realizacji zadania bierze udział 140 dzieci uczęszczających do przedszkola. Oferowane zajęcia dodatkowe tworzą szeroki wachlarz możliwości. Są to zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia z psychologiem, arteterapia, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem projektowym. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy otrzymują wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci. Istotnym elementem prowadzonych zajęć dodatkowych jest także ich częstotliwość i ilość w tygodniowym planie zajęć.

Skip to content