OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@ugpiatek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym oraz firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku;
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content