Konkurs plastyczny „Miś Gabryś zdrowo się odżywia”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
2. Cele konkursu:
● promowanie zdrowego stylu życia,
● edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania,
● rozwijanie wrażliwości artystycznej,
● wspieranie ekspresji twórczej dziecka,
● prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
3. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów zerowych i przedszkoli Powiatu Łęczyckiego.
4. Warunki konkursu:
● Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu czyli zdrowego stylu odżywiania się (wykorzystania w diecie warzyw i owoców, picie wody, unikanie słodyczy)
● Do zgłaszanej na konkurs pracy należy załączyć wypełnioną i podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę zgłoszenia oraz zgodę na udział w konkursie, dołączone do regulaminu ( załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
● Praca konkursowa ma być wykonana w formacie A4 dowolną techniką plastyczną płaską (w tym 2 cm oprawa passe-partout)
● Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
● Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
● Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
● Prace złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania lub złożenia prac plastycznych na konkurs, przechodzą one na własność organizatorów.
● Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie Internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy.
5. Terminarz:
● Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 08.10.2021 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Prace należy dostarczyć do 19.11.2021 r. bezpośrednio lub na adres Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca.
● Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. ● Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
● Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
● Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25 listopada.2021r.
● Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki: http://pbw.lodz.pl/Leczyca.htm
● Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czytelni naszej biblioteki.
● Wręczenie nagród nastąpi 29 listopada 2021r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Filia w Łęczycy podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs.
6. Postanowienia końcowe:
● Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie transportu. Za odpowiednie zabezpieczenie prac odpowiada nadawca.
● Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
● O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Załącznik

 

Skip to content